Vendim për planin urbanistik për jashtë vendbanimit

Posted on 21.09.2016

Me propozim të kryetarit të komunës së Zhelinës, këshilli i komunës së Zhelinës në seancën e mbajtur me 09.09.2016 solli vendim për miratimin e propozim planit për "Plani Urbanistik për jashtë vendbanimit, në Pk.nr.2178 KK Zhelinë dhe Pk.nr.296, 297, 317, 284, 285, 300 dhe 322 KK Grupçin, për ndërtim të objekteve me qëllim G2, G3, G4, E1, E2, komuna e Zhelinës, për periudhën prej 2015 deri 2025 vite me sipërfaqe të përfshirjes prej 14,34 ha."

Vendim për planin urbanistik për jashtë vendbanimit PDF...