Извештај за стратегиска оцена на животната средина за ЛУПД за изградба на производен комплекс на дел од КП1200/20, Општина Желино

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *